informeer NU

naar een (ver)zorg(de)

vakantieweek voor U.

Alle vakantieweken

voor 2018 en 2019

vindt u onder het "kopje" 

 formulieren /vakantiekalender 

algemene voorwaarden

gemene voorwaarden  OBZ Vakanties 2016/2017

1: Inschrijving

 

De inschrijving voor een vakantie komt tot stand als U van OBZ vakanties een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen .

Na de mondelinge / telefonische  inschrijving voor een vakantie ontvangt de deelnemer binnen twee weken de schriftelijke bevestiging en een verzoek voor een (aan)betaling.

U kunt tot 14 dagen na de mondelinge overeenkomst of tot 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging kosteloos de vakantiereis annuleren.

 

In deze bevestiging staat tenminste:

De NAW gegevens van de aangemelde perso(o)n(en)

De datum en plaats van de door u geboekte vakantie.

Het (totale) bedrag wat de vakantie kost ( all- inclusive )

 

 Bij het maken van de vakantiekeuze is het belangrijk dat er wordt gekozen voor een kamer in de vakantielocatie die bij de mogelijkheden en wensen van een deelnemer past.

OBZ vakanties behoudt het recht om in overleg met de deelnemer(s) en/of de mantelzorger een andere vakantielocatie of kamer aan te bieden dan de eerst gemaakte keuze.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij veel belangstelling kan het voorkomen dat een vakantielocatie is volgeboekt en dat de deelnemer een andere keuze moet maken. Wij zullen u binnen 2 weken na inschrijving over informeren.

Bij onvoldoende aanmeldingen kan een vakantiereis worden geannuleerd, in overleg met de deelnemer proberen we een passend alternatief aan te bieden.

 

2. Het intakeformulier

 

Het intakeformulier wordt minimaal 4 weken voor aanvangsdatum van de vakantieweek samen met u (en uw mantelzorger) ingevuld, wij gaan ervan uit dat u ons volledig en naar waarheid informeert.

Het intake formulier omvat 3 delen

Het algemene deel, NAW gegevens, zorgverzekeringen identiteit gegevens en contactgegevens van (familie) contactpersonen

Het medische deel waarin de medische bijzonderheden, medicijngebruik en contactgegevens van arts en/of specialist.

Het ADL gedeelte waarin de eventuele (thuis) zorg behoeften zijn omschreven.

Het “naar waarheid” invullen van het intakeformulier is voor ons van essentieel belang aangezien wij geen verantwoordelijkheid kunnen accepteren voor die (medische) informatie waarvan wij niet op de hoogte zijn gesteld.

 


 

3. De deelnemer

 

De zorgvakanties van OBZ vakanties zijn geschikt voor oudere volwassenen en hun partner en/of mantelzorgers.

Deelnemers met een lichte of matige vorm van alzheimer of een andere vorm van (vasculaire) dementie en deelnemers die een beperkte ADL zorg nodig hebben  kunnen (na overleg) ook deelnemen aan onze vakantieweken.

Eveneens verzorgen wij (op verzoek) het beheren, bewaken en verzorgen van de medicatie.

Waar nodig zal ondersteuning en begeleiding en zorg worden geboden.

De deelnemers moeten beschikken over een redelijke mate van zelfredzaamheid, zelfstandig kunnen lopen (eventueel met een rollator), en het prettig vinden om in gezelschap vakantie te vieren.

Indien u meer hulp en ondersteuning behoeft dan wij kunnen verzorgen, is het niet verantwoord om een vakantie bij ons af te spreken en kunnen wij uw aanmelding helaas niet accepteren.

 

4. Betaling en verzekeringen

 

Binnen 2 weken na ontvangst van de  schriftelijke bevestiging dient de aanbetaling te worden voldaan. De aanbetaling bij een vakantie is ten minste 25 % van de reissom. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.

Indien de vertrekdatum binnen 6 weken na de boekingsdatum is dient het volledige bedrag van de reis binnen 7 dagen na boeking te zijn voldaan.

Een reisverzekering en een annuleringsverzekering willen wij zeker aanraden. Beide verzekeringen kunnen bij tal van (zorg) verzekeringsmaatschappijenworden afgesloten.

De annuleringsverzekering moet volgens wettelijke verplichtingen binnen 14 dagen na boeking zijn afgesloten.

Zowel de reisverzekering als de annuleringsverzekering wordt, indien gewenst, afgesloten door de vakantiegast of de mantelzorger zonder verdere tussenkomst van OBZ Vakanties

.

 

5.  Zorg

De mogelijkheid bestaat dat OBZ vakanties een contract afsluit met de reguliere zorgverstrekker waarin OBZ Vakanties de zorg- en begeleiding en verzorging  overneemt.

OBZ vakanties zal deze kosten via een zogenaamde onderaanemings factuur  bij de reguliere zorgverstrekker in rekening brengen, van deze “administratieve” handelingen zult u normaliter niets merken.

Als deze "onderaanneming" niet mogelijk is dan bestaat de mogelijkheid dat u achteraf een aanvullende "zorgfactuur" van ons ontvangt. Wij zullen dit altijd voorafgaand aan uw vakantie met u bespreken.

Mocht u hier niet mee akkoord kunnen gaan dan kunt u altijd kosteloos uw vakantieweek annuleren.

 

 6. Accommodaties

 OBZ vakanties  maakt gebruik van het reguliere vakantieaanbod. De locaties zijn door ons persoonlijk vooraf bezocht en beoordeeld op hun geschiktheid voor de doelgroep. Ook zijn de accommodaties  (met name het sanitair) ten dele voorzien van aanpassingen.

De meest accommodaties beschikken alleen over twee persoonsgastenkamers, waarbij u met 2 personen op 1 kamer slaapt.

Indien U de voorkeur heeft om alleen op een 2-persoonskamer te slapen bestaat de mogelijkheid  dat U  een toeslag moet betalen, wij zullen u hierover, vooraf, over informeren.

Wanneer u met iemand (die niet uw partner of zorgbegeleider is)de kamer wilt delen dient u dit bij de inschrijving aan te geven. 

 

7. Uitsluitingen

 

Wanneer er een gegronde reden is, heeft OBZ Vakanties het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname aan een vakantie of het vroegtijdig af te breken van een vakantie. De kosten van het vervoer worden verhaald op de deelnemer en de niet genoten vakantiedagen worden niet vergoed.

Redenen kunnen zijn:
- Onvolledige of onjuiste informatie op het intake formulier
- Ongepast gedrag wat ten koste gaat van het vakantieplezier van de medereizigers
- Het niet voldoen aan de betalingsverplichting voor een reis
- Gedrag waardoor contact met politie en justitie noodzakelijk is

 

8. Aansprakelijkheid

 

OBZ Vakanties staat garant voor een juiste uitvoering van de vakanties, mits er geen sprake is van overmacht. OBZ Vakanties is niet aansprakelijk indien deelnemers aanwijzingen van de begeleiding niet opvolgen of indien er onjuiste of incomplete informatie is verstrekt op het intakeformulier. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen en dient aan het begin van de reis op de afgesproken tijd en op de afgesproken ophaalplaats aanwezig te zijn.

Zijn er klachten dan dienen deze te worden doorgegeven aan de begeleiding van de reis. Als er na de reis klachten zijn dan kunnen deze schriftelijk worden doorgegeven. OBZ Vakanties zal inhoudelijk reageren op de klacht.

OBZ Vakanties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van geld of goederen tijdens de vakantie. Geadviseerd wordt hiervoor apart een reis- en bagage-verzekering af te sluiten.

OBZ  Vakanties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en letselschade door ongevallen of overmacht in de vakantie, ook tijdens de zorgverlening.

 

 9 VERVOER

 

Het vervoer van en naar het vakantieadres wordt  “in principe” door OBZ Vakanties geregeld

Bij de intake bespreken wij dit met u, de vervoerprijs zit “in ” de all- inclusive prijs. Indien u meer dan 20 km buiten de route naar de vakantiebestemming woont kunnen er extra kosten aan u worden doorberekend. 

Vervoer tijdens de vakantieweek is voor onze gasten “gratis”

Indien u geen gebruik maakt van het gezamenlijk vervoer van en naar de vakantie bestemming vindt er geen korting plaats op de vakantieprijs omdat u tijdens de vakantie automatisch gebruik maakt van het vervoer.


10. Belangrijk

 

Tijdens de vakanties worden er foto’s gemaakt, deze gebruiken wij voor het vakantieverslag, de brochure of voor onze website. Tijdens het intake gesprek kunt u aangeven of wij een foto met uw afbeelding mogen gebruiken. Ondanks deze voorkeur en onze voorzichtigheid kan het voorkomen dat er een foto met uw afbeelding in een uiting van OBZ Vakanties verschijnt.

Het All-inclusive concept van OBZ omvat alle kosten met uitzondering van

  • Annulering-  en reisverzekering
  • Boekings- en administratiekosten a 25 euro per persoon.
  • Toeslag voor gebruik van een 2 persoonskamer door 1 persoon.
  • Eventuele extra vervoerskosten  (zie punt 9)

  

11. Annuleren

 

Om kosten bij annuleren te voorkomen, raden wij u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten eventueel in combinatie met een reisverzekering

Deze annuleringsverzekering vergoedt (een deel van) de vakantiekosten als u wegens ziekte of andere zwaarwegende redenen uw vakantie moet afzeggen. Annuleren kan alleen schriftelijk met opgaaf van redenen.

Bij annulering van uw vakantiereis gelden per reservering de volgende kosten:

 *bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de vakantie: € 100,- per persoon.

*bij annulering vanaf twaalf weken tot zes weken voor aanvang: 75% van uw vakantietarief.

*bij annulering vanaf 6 weken tot op, of na de dag van aanvang: het volledig bedrag van uw vakantie.

Ook kan door OBZ vakanties de vakantie week,  door gebrek aan belangstelling of ernstige ziekte, worden geannuleerd, U ontvangt dan minimaal 14 dagen voor aanvang van uw vakantie hierover schriftelijk bericht.

Indien de vakantie wordt geannuleerd door OBZ Vakanties zullen wij ons uiterste best doen om te zorgen voor een alternatief.

Indien U niet akkoord kunt gaan met het door OBZ vakanties geboden alternatief ontvangt u binnen 10 dagen het volledige door u betaalde bedrag terug.

 

 Ondanks de zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er fouten in de folder of op de website staan, deze fouten binden OBZ Vakanties niet.

 

 
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld